മുങ്ങിത്തപ്പല്‍

Divers
Click photo for next one | Larger pictures

പ്രാണിലോകം ക്യാമറക്കുള്ളില്‍

Fungus Infested CCD
വൈദ്യന്‍ ഇച്ഛിച്ചതും പാല്, രോഗി ചര്‍ദ്ദിച്ചതും പാല്. (Fungus infested Nikon D50 sensor)

Cleaned CCD

Cleaned with Methanol (99.5% purity) and "lint free" cloth. Careful; unless wet, lint free clothes are "free lint" clothes.
Click photo for next one | Larger pictures

വെള്ളച്ചാട്ടം

Fall around Fall
Click photo for next one | Larger pictures

peg.jpeg

peg.jpeg
Camera: Nikon D3000
Lens: Nikkor 18-55 mm
Macro: Pentax f/2 50 mm reverse coupled (vignette source)
Click photo for next one | Larger pictures

ഒളിച്ചുകളി

Hide and Seek
Click photo for next one | Larger pictures

താഴത്തങ്ങാടി മത്സര വെള്ളംകുടി

Drowning Competition
Click photo for next one | Larger pictures

ഈച്ച

Fly
Click photo for next one | Larger pictures

ചിലന്തി

Spider
Click photo for next one | Larger pictures

പ്രാണിലോകത്തില്‍ ഇന്ന്...

Macro
Camera: Nikon D50
Macro: Sigma
Click photo for next one | Larger pictures

പ്രാര്‍ത്ഥന

Prayer
Click photo for next one | Larger pictures