ഭോജരാജാവിന്റെ ക്ഷേത്രംഭോജ്പൂരില്‍ നിന്നും

camera: Nokia Xpress Music 5220
Click photo for next one | Larger pictures

ഗംഗാ നദിയിലെ കൃഷി


കാണ്‍പൂരില്‍ നിന്നും
camera: Nokia Xpress music 5220

Click photo for next one | Larger pictures

ഗോല്‍ക്കൊണ്ടാ കോട്ടയില്‍ നിന്നും...

DSCN3071 copy
Click photo for next one | Larger pictures