ഇല വിരിയും കാലം

ഉത്തരാര്‍ദ്ധത്തില്‍ ഇത് ഇല വിരിയും കാലം Spring to Action അ, ആ, ഇ, ഈ, ക, ഖ, ഗ, ഘ
Click photo for next one | Larger pictures

ഒച്ച

ഒച്ച snail
Click photo for next one | Larger pictures

വിഷു ആശംസകള്‍

A new picture published in this photoblog. വിഷു ആശംസകള്‍. Happy Vishu
Click photo for next one | Larger pictures

സന്യാസി

സന്യാസി, പ്രാണിലോകം, ചിത്രബ്ലോഗ്, അ, അ, ഇ, ഈ, ക, ഗ, monk
യുയേയീ ഭാഗത്തു നിന്നെത്തിയിട്ടുള്ള കലാസ്നേഹികള്‍ വലതുവശത്തുള്ള പച്ചക്കണ്ണിയില്‍ ഞെക്കി മുന്നേറണമെന്ന് അഭ്യര്‍ത്തിക്കുന്നു.
Click photo for next one | Larger pictures