സവാരി

Cruise in Lake Erie ഈറി തടാകത്തിലൊരു സുഖയാത്ര. അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ഊ ക, ഖ, ഗ, ഘ, ങ
Click photo for next one | Larger pictures

മുൾക്കിരീ‍ടം

ചട്ടിയിൽ വളരും കള്ളിമുൾ ചെടി Crowny Thorn മുൾക്കിരീ‍ടം
Click photo for next one | Larger pictures

ഫ്രഗേരിയ അനാനെസ

ഫ്രഗേരിയ അനാനെസ Fragaria ananassa സത്യത്തിൽ ഇതൊരു കള്ളപ്പഴമാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന കുത്തുകളാണ് ശരിക്കുള്ള പഴങ്ങൾ.
Click photo for next one | Larger pictures

പഴക്കട

Kerala Fruitstall ഇടക്കിടെ ചെറു പഴക്കടകൾ... കേരളത്തിലെ ഒരു വഴിയോര ദൃശ്യം ആപ്പിൾ, ഓറഞ്ച്, നാരങ്ങ, മുന്തിരിങ്ങ, ചെറി, കൈതച്ചക്ക മുതലായവ ഒഴിച്ചു കൂട്ടാനാവാത്തവയാണ്.
Click photo for next one | Larger pictures

കുഞ്ജനം

Kumarakam Bird Sanctuary സ്വാതിതിരുനാൾ കീർത്തനം രാഗം: ബ്രിന്ദാവന സാരംഗ താളം: ദേശാഡി അദ്ദേഹത്തിന്റെ കൂടുതൽ ഗാനങ്ങൾ ഇവിടെ
Click photo for next one | Larger pictures

മുത്തുമാ‍ല ചാർത്തിനിൽക്കും....


click for next മുത്തുമാ‍ല ചാർത്തിനിൽക്കും....
Click photo for next one | Larger pictures