മറഞ്ഞിരുന്നാലും...

Click on the photo to see next one. അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ഊ, ഋ, എ, ഏ, ഐ, ഒ, ഓ, ഔ, അം, അ:
Click photo for next one | Larger pictures

കൊഴിഞ്ഞ വർണ്ണങ്ങൾ

Click on the photo for next one fallen color
Click photo for next one | Larger pictures

അടിപൊളി സംഗീത പ്രശസ്തിനിലയം

Rock and Roll Hall of Fame, Cleveland Click for next
Click photo for next one | Larger pictures

പുഷ്പവിലാസം

 Sun Power (click for next)
Click photo for next one | Larger pictures

നാളെ തെക്കു കിഴക്കുദിക്കാൻ...

...ഇന്നു തെക്കു പടിഞ്ഞാറസ്തമയം. Sun setting in Lake Erie. Click for the next photo
Click photo for next one | Larger pictures

സന്ധ്യ മയങ്ങും നേരം

An Evening in Erie ഈറി തടാകത്തിലെ ഒരു സായാഹ്ന ദൃശ്യം.
Click photo for next one | Larger pictures