സുരേഷ് ഗോപി

സുരേഷ് ഗോപി. അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ഊ, ക, ഖ, ഗ, ഘ. Suresh Gopi
Click photo for next one | Larger pictures

IIO CIA!

CIA Campus Recruiting. അ, ആ, ഇ, ഈ, ക, ഖ, ഗ, ഘ: അയ്യയ്യോ സീയൈയേ! CIA Campus Recruiting
Click photo for next one | Larger pictures

ഒരു നഗരദൃശ്യം

A view of Cleveland, OH from Lake Erie.അ, ആ, ഇ, ഈ ക്ലീവ്‌ലന്‍‌ഡ് Cleveland, Ohio
ക്ലീവ്‌ലന്‍‌ഡ് നഗരം, ഈറി തടാകത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം
Click photo for next one | Larger pictures

പൂപൂ

ക്ലീവ്‌ലന്‍‌ഡിലെ ബൊട്ടാണിക്കല്‍ പുന്തോട്ടത്തില്‍ നിന്ന്. Ponderosa
ക്ലീവ്‌ലന്‍‌ഡിലെ ബൊട്ടാണിക്കല്‍ പുന്തോട്ടത്തില്‍ നിന്ന്.
Click photo for next one | Larger pictures

ജലഹരിതം

ജലഹരിതം Green Pond അ,ആ‍, ഇ, ഈ, ക, ഖ, ഗ, ഘ
Click photo for next one | Larger pictures