അത്തം വെളുത്തും ഓണം കറത്തും

Onam
Click photo for next one | Larger pictures

എന്തരോ

Somebug
Click photo for next one | Larger pictures

ഹൃദയം ഹരിതം

Green Heart
Click photo for next one | Larger pictures

ഉറുമ്പിഞ്ചിറകില്‍

Ant on Wings
Click photo for next one | Larger pictures

മാമ്പൂക്കാലം

Mango Flower
കണ്ണിമാങ്ങക്ക് മുന്‍പുള്ള ഉണ്ണിമാങ്ങ
Click photo for next one | Larger pictures

എട്ടുകണ്ണന്‍ എട്ടുകാലി

Jumping Spider ദൂരം കണക്കാക്കാന്‍ image defocus വിദ്യ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഏക ജീവി എന്ന് സയന്‍സ് ജേര്‍ണല്‍.
Science 27 January 2012, Vol. 335 no. 6067 pp. 469-471
Click photo for next one | Larger pictures

ചത്ത പ്രാണികള്‍...

Dead Bugs Don't Fly ...പറക്കാറില്ല.
Click photo for next one | Larger pictures