തീന്‍‌മൂത്രീ ഭവന്‍

Theen3Three Bhavan: ആ, ഈ Theen3Three Bhavan കതക് മൂന്ന്, ജനല് മൂന്ന്, സൈക്കിള് മൂന്ന്. ഇനി നിര്‍മ്മാണ തിയതി നോക്കിയാല്‍ 3/3/33 ആയിരിക്കും.
Click photo for next one | Larger pictures

ചിത്രജാലകം

ആ, ഈ Picture Window
Click photo for next one | Larger pictures