ചത്ത പ്രാണികള്‍....

...കുത്താറില്ല.
Dead Bugs Don't Sting
Camera: Nikon D3000
Macro: Sigma 50 mm
Click photo for next one | Larger pictures