പൂക്കെണി

ആ, ഈ Flower Trap ശാന്തയെ മോഹിച്ച ശാന്തി പാവം, ശോഭയെ കണ്ടില്ല
Click photo for next one | Larger pictures

പുഷ്പയക്ഷി

Color Changing Spider നാട്ടില്‍ നിറം മാറുന്ന ചിലന്തി ഉണ്ടെന്നുള്ളത് പുതിയ അറിവായിരുന്നു.
Click photo for next one | Larger pictures

ഓണാശംസകൾ

Happy Onam: ആ, ഈ Onam Greetings
Click photo for next one | Larger pictures