ചത്ത പ്രാണികള്‍...

Dead Bugs Don't Fly ...പറക്കാറില്ല.
Click photo for next one | Larger pictures