ഇലവഴി

fall 022 copy
Click photo for next one | Larger pictures

കരിയില

Fallen Leaves
Click photo for next one | Larger pictures

നിഴല്‍‌വനം

Shadow
Click photo for next one | Larger pictures

മുന്തിരി

Grape
Click photo for next one | Larger pictures

ഇലതീനി

Leaf Hungry
Click photo for next one | Larger pictures

വരുമിനിയും...

Kumarakam
Click photo for next one | Larger pictures

ബുദ്ധിരാക്ഷസന്‍

ആ,ഈ: Einstein
Click photo for next one | Larger pictures

വിഷുഫലം

ആ, ഈ: Happy Vishu
Click photo for next one | Larger pictures

ക്ലീവ്‌ലന്‍ഡ് ആരാധന

ആ, ഈ: Cleveland Aradhana അമേരിക്കന്‍ ആരാധനകളുടെ അമ്മച്ചി. മുപ്പതാം വര്‍ഷവും മുടങ്ങാതെ നടക്കുന്ന ക്ലീവ്‌ലന്‍ഡ് ത്യാഗരാജാരാധന. പത്ത് ദിവസത്തെ തുടര്‍ച്ചയായ സംഗീതമേളക്ക് വെള്ളിയാഴ്ച തുടക്കം കുറിച്ചു. ക്രൂരമായ കാലാവസ്ഥയെ അതിജീവിച്ചും നൂറുകണക്കിന് ആരാധകര്‍ എത്തിയിരുന്നു.
Click photo for next one | Larger pictures

ഈച്ചനോട്ടം

ആ, ഈ: Leafbound Fly
Click photo for next one | Larger pictures

ചെമ്പരാഗം

ആ, ഈ: Pollen
Click photo for next one | Larger pictures

ചിരിക്കുടുക്ക

ആ, ഈ Smiley സുഹൃത്തിന്റെ കുട്ടി
Click photo for next one | Larger pictures

കാച്ചെടി

ആ, ഈ Fruit Plant നിക്കെടി നോക്കെടി ആച്ചെടി പൂച്ചെടി ഈച്ചെടി കാച്ചെടി
Click photo for next one | Larger pictures

തടിയാന

ആ, ഈ: Woody Elephant
Click photo for next one | Larger pictures