ഗംഗാ നദിയിലെ കൃഷി


കാണ്‍പൂരില്‍ നിന്നും
camera: Nokia Xpress music 5220

Click photo for next one | Larger pictures