കാച്ചെടി

ആ, ഈ Fruit Plant നിക്കെടി നോക്കെടി ആച്ചെടി പൂച്ചെടി ഈച്ചെടി കാച്ചെടി
Click photo for next one | Larger pictures

തടിയാന

ആ, ഈ: Woody Elephant
Click photo for next one | Larger pictures