മീശമാധവന്‍

Stolen Bike (Almost): ആ, ഈ Stolen Bike (Almost)
അടിച്ചു മാറ്റാവുന്നതെല്ലാം മാറ്റി. നല്ല താഴ് നോക്കി മേടിച്ചാല്‍ ഇങ്ങനെ ഇരിക്കും.
Click photo for next one | Larger pictures

ശങ്കരാഭരണം

Sankarabharanam: അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ക, ഖ, ഗ, ഘ Sankarabharanam
Click photo for next one | Larger pictures

പുഴക്കടവില്‍


കെട്ടുവള്ളം കെട്ടിയിട്ടു പുഴക്കടവില്‍ അവര്‍ ഞാന്‍ പക്ഷിസങ്കേതം കണ്ടു മടങ്ങുമ്പോള്‍ House Boat, Kumarakam
Click photo for next one | Larger pictures