ചിരിക്കുടുക്ക

ആ, ഈ Smiley സുഹൃത്തിന്റെ കുട്ടി
Click photo for next one | Larger pictures