ആലപ്പുഴ

Alleppey
Click photo for next one | Larger pictures

പൂക്കാലം

Flower
Click photo for next one | Larger pictures

അത്യുന്നതങ്ങളില്‍

View from the top
Click photo for next one | Larger pictures

ദീപികാ വൈറസ്: സൂക്ഷിക്കുകഇന്ന് രാവിലെ ദീപിക പത്രം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയതാണ്.
Click photo for next one | Larger pictures

പുള്ളിക്കാരി

Lady Bug
Click photo for next one | Larger pictures

നിറംമാറ്റം

Fall Color
Click photo for next one | Larger pictures