കായല്‍ ദൃശ്യം

Alleppy ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു കായല്‍ ദൃശ്യം.
Click photo for next one | Larger pictures