ദീപികാ വൈറസ്: സൂക്ഷിക്കുകഇന്ന് രാവിലെ ദീപിക പത്രം സന്ദര്‍ശിച്ചപ്പോള്‍ കിട്ടിയതാണ്.
Click photo for next one | Larger pictures

പുള്ളിക്കാരി

Lady Bug
Click photo for next one | Larger pictures