ഭോജരാജാവിന്റെ ക്ഷേത്രംഭോജ്പൂരില്‍ നിന്നും

camera: Nokia Xpress Music 5220
Click photo for next one | Larger pictures