ഏകാകി

Click photo for next one | Larger pictures

1 comment:

പാര്‍വതി said...

എല്ലാ ഫോട്ടോസും ഒന്നിനൊന്ന് മെച്ചം,പ്രൊഫൊഷണല്‍ ടച്ച് ആണ് മുഴുവനും...റിയലി ഗ്രേറ്റ്....

-പാര്‍വതി.