കള്ളൻ

Click photo for next one | Larger pictures

2 comments:

rocksea | റോക്സി said...

ഏതാ ക്യാമറ? മാക്രോ-ലെന്‍സോ? നന്നായിട്ടുണ്ട്.

Anonymous said...

very good, greetings