തീന്‍‌മൂത്രീ ഭവന്‍

Theen3Three Bhavan: ആ, ഈ Theen3Three Bhavan കതക് മൂന്ന്, ജനല് മൂന്ന്, സൈക്കിള് മൂന്ന്. ഇനി നിര്‍മ്മാണ തിയതി നോക്കിയാല്‍ 3/3/33 ആയിരിക്കും.
Click photo for next one | Larger pictures

2 comments:

ശ്രീജിത്ത്‌ കെ said...

സീയെസ്സേ, തമാശ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു

Noushad said...

interesting. keep in touch.