പൂക്കാലം

Flower
Click photo for next one | Larger pictures

4 comments:

Anonymous said...

എന്ത് ചെയ്യനാ മാഷേ?
വേലി കെട്ടി ജീവിക്കുന്നവര്‍ രാജ്യം ഭരിക്കാന്‍ പൊയാല്‍?കക്കും. കുലീനത്വം ജന്മനകിട്ടുന്ന ഒന്നാണു???, അവരെ റൊയല്‍ കുടുംബം എന്ന് വിളിക്കുന്നു.പണം കണ്‍ടു വളര്‍ന്നവര്‍ കക്കില്ല. ദാനം ചെയ്യാനെ അവര്‍ക്കറിയ്യു. സ്വാതന്ത്രം കിട്ടിയ്യപ്പൊള്‍ നമ്മള്‍ സതൊഷിച്ചു. പ്ക്ക്ഷെ
"കള്ളന്‍ മാര്‍ക്കുവേണ്‍ടി കള്ളന്‍മാരാല്‍ ഭരിക്കപെടുന്ന് കള്ളന്‍മ്മാരുടെ രാജ്യം" ആകുമെന്നു കരുതിയില്ല

ഇനി ഒന്നെ ചെയ്യുവാനുള്ളു. ആദ്യം നാം കള്ളന്‍ മാരാകാതെ ഇരിക്കുക. അദ്വാനിച്ച് ജീവിക്കുവന്‍ തീരുമാനിക്കുക. കുറുക്കു വഴിക്കു കാര്യം കാണാന്‍ വേണ്ടി രാഷ്ടീയ കൊള്ളസഘ്ടനകള്‍ക്കു' ജേയി' വിളിക്കുവാന്‍ പൊകുന്നതിനുമുന്‍പു ഒരുവട്ടം കൂടി ആലൊചിക്കൂ.

ഒരു മഹാന്‍ പട്ടിണി കിടന്നു നേടിയ സ്വതന്ത്ര്യം, ക്കൈകാര്യം ചെയ്യുന്നവര്‍ക്കു വേണ്ടതു വടിവാളും ബൊംബും
പന്ന കഴു.......................ള്‍

' ജേയി' വിളിക്കുവാന്‍ പൊകുന്ന മക്കള്‍ക്കു വിവരതിണ്ടെയും വിദ്യാഭ്യാസതിണ്ടെയും വഴി വെളിവാക്കികൊടുക്കൂ.

പട്ടിണികിടന്നു ഒരു ജനതക്കു സ്വാതന്ത്രം നേടിക്കൊടുതത മാഹത്മാവേ അങേക്കു വന്ദനം
രക്തം ചിന്താന്‍ അഹ്വനം ചെയ്യുന്ന മര്‍ക്സെ നിനക്കു വിട.
------
ലാവ്ലിന്‍ കേസൊടെ മാനസാന്തരപെട്ട ഒരു പ്രവര്‍തതകന്‍.

Tiji said...

hi mashe,
vallere nannayi.ithreyum pora.nammukku nannavanaam ennundenkil kristu parnjathu mathiri nettiyille viyarppukondu appam bhashikannam.

Tiji said...

very very nice photographs.

Anonymous said...

EE RASHTRIYA POORANMARE NAMUKKU ENTHU CHEYYAN PATTUM?
KONNU KUZHICHU MOODANAM MAIRANMARE!

ALLA PINNE!