പകല്‍പൂരം

Pakalpooram
സുപ്രശസ്തമായ തിരുനക്കര പകല്‍പൂരം. ഇമ്മാതിരി പൂരങ്ങള്‍ തൃശ്ശിവപേരൂര്‍ മുതലായ ദേശങ്ങളിലും നടന്നുവരുന്നതായി പറയപ്പെടുന്നു.
Click photo for next one | Larger pictures

1 comment:

ranjith said...
This comment has been removed by the author.