കായല്‍ ദൃശ്യം

Alleppy ആലപ്പുഴയിലെ ഒരു കായല്‍ ദൃശ്യം.
Click photo for next one | Larger pictures

3 comments:

Shahid said...

Nice one again ,,,Are you a professional photographer?

SEEYES said...

Not at all Shahid, recorded on a point and shoot camera.

Pook said...

chumma vere paniyonnumillathavan veruthe oro padam pidikkum.....
Ennalum nalla padamaa ketto!