ചേമ്പിന്‍ ദലഗത...

Unattached
...ജലമതി തരളം
Click photo for next one | Larger pictures

2 comments:

Anonymous said...

Nice Photo...chembinte ila aano?

SEEYES said...

ennum, ithu oru tharam alankara chembu...