പരുന്തുമ്പാറ

Parunthumpara
കോട്ടയം, പാലാ, വാഗമണ്‍, പീരുമേട്, പരുന്തുമ്പാറ വഴി തിരിച്ച് കോട്ടയം. രാവിലെ പോയാല്‍ വൈകിട്ട് തിരിച്ചെത്താം.
Click photo for next one | Larger pictures

വാഗമണിലേക്കുള്ള വഴി

Road to Wagamon
യാത്ര വാഗമണില്‍ നിര്‍ത്തരുത്. ഏലപ്പാറ വരെയെങ്കിലും പോകണം.
Click photo for next one | Larger pictures

മറ്റൊരു പ്രാണിയെ...

Bug on a Leaf
...ബ്ലോഗിലേക്കയക്കുന്നു
Click photo for next one | Larger pictures

നീര്‍മണി

Water Drops
Click photo for next one | Larger pictures