ഉറുമ്പിഞ്ചിറകില്‍

Ant on Wings
Click photo for next one | Larger pictures

1 comment:

Liju G. Thomas said...

കൊള്ളാം. ഉറുമ്പ് ചേട്ടന്‍ നല്ല പോസിലാണല്ലോ.............

Sociable