പണച്ചെടി

അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ഊ, ക, ഖ, ഗ, ഘ, ങ: മലയാളം ചിത്ര ബ്ലോഗ്: ചിത്രമെടുത്തത് കാനന്‍ പവര്‍ഷോട്ട് കാ‍മറയില്‍ Money Plant
Click photo for next one | Larger pictures

3 comments:

Anonymous said...

എവിട്യാരുന്നു സീയെസ്സേ?-സു-

seeyes said...

ഇവിടൊക്കെ തന്നെ ഉണ്ട് സുനിലേ. ചിത്രദര്‍ശനഭാഗ്യം സിദ്ധിച്ചോ?

samcam said...

Beautiful shot! Just awesome!