ഓണാശംസകൾ

Happy Onam: ആ, ഈ Onam Greetings
Click photo for next one | Larger pictures

2 comments:

kuliyander said...

ഫോട്ടം നന്നായി
പക്ഷെ ഓണാശംസക്ക്
മുക്കുട്ടിയൊ
തുമ്പയൊ
ഒന്നും കിട്ടീല

അത്ണ്ടെങ്കില്‍
ഒന്ന്ണ്ട്
പോരട്ടേ

nerampokku said...

photo nannai.pandathe onam okke undo pranilokam.