ഭക്തി

Devotion
Click photo for next one | Larger pictures

4 comments:

ViswaPrabha فيشوابربها വിശ്വപ്രഭ said...

enthaa CS, eeyiTe bhakthimaarggaththilEkku thirinjnjO?
:)

Glas to see you coming back more often now-a-days :)

ViswaPrabha فيشوابربها വിശ്വപ്രഭ said...

Glad to see you, I said. Sorry for the typo.

SEEYES said...

വിശ്വം, സന്തോഷം. ഇത് പത്ത് വര്‍ഷം കൂടി കുറച്ച് ഉത്സവം കൂടിയതിന്റെ വെപ്രാളം. സാരമില്ല. പെട്ടെന്ന് മാറിക്കോളും.

Gowri said...

മലയാളത്തിലെ നല്ല ബ്ലോഗുകള്‍ കൂടുതല്‍ വായനക്കാരില്‍ എത്തിക്കുക എന്ന ഉദ്ദേശ്യത്തോടു കൂടി
http://vaakku.ning.com എന്ന കൂട്ടായ്മ, വാക്ക് തുടങ്ങിയിരിക്കുന്നു. നിങ്ങളുടെ രചനകള്‍ അവിടെ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യുക... വാക്കിന്റെ ഒരു ഭാഗമാവുക. എഴുത്തുകാരുടെ സഹകരണം മാത്രമാണ് ഈ ഒരു സംരംഭത്തിന്റെ മുതല്‍ക്കൂട്ട് .