കൃഷ്ണകൃപാസാഗരം

Click on the photo for next one.
Click photo for next one | Larger pictures

3 comments:

കലേഷ്‌ കുമാര്‍ said...

നല്ല പടം!
രാവിലെ കണിയായി കണ്ടത് അമ്പലം. നന്ദി!
ഇത് എവിടെയാ?

seeyes said...

നന്ദി സുഹൃത്തേ. ഇതു കോട്ടയം ജില്ലയിലെ കടുത്തുരുത്തിക്ക് അടുത്തുള്ള ഒരു അമ്പലമാണ്.

X said...

hey, nice photo.Graameenatha..,saaleenatha...