ഒച്ച

ഒച്ച snail
Click photo for next one | Larger pictures

3 comments:

viswaprabha വിശ്വപ്രഭ said...

:-)


ഒച്ചയോ ഒച്ചോ?

seeyes said...

ഒച്ചാന്ന്

Anonymous said...

ocha ennal

Sociable