വിഷു ആശംസകള്‍

A new picture published in this photoblog. വിഷു ആശംസകള്‍. Happy Vishu
Click photo for next one | Larger pictures

5 comments:

ദേവന്‍ said...

വിഷു ആശംസകള്‍ സീയെസ്സ്

seeyes said...

കണി വല്ലോം ഗുണമായോ ദേവാ?

Sapna Anu B. George said...

എവിടെ പിറന്നാലും ,ഏവിടെ വളര്‍ന്നാലും,
മന‍സ്സില്‍ ഗ്രാമത്തിന്‍ വിശുദ്തിയും, സംമ്രുദ്തിയും, മമതയും, ഇത്തിരി കൊന്നപ്പൂവും
“വിഷുദിന ആശംസകള്‍”

seeyes said...

ഇതു കൊന്നപ്പൂവല്ലെന്നാലും ആശംസകള്‍

Maya Cassis said...

very pretty