പുഴക്കടവില്‍


കെട്ടുവള്ളം കെട്ടിയിട്ടു പുഴക്കടവില്‍ അവര്‍ ഞാന്‍ പക്ഷിസങ്കേതം കണ്ടു മടങ്ങുമ്പോള്‍ House Boat, Kumarakam
Click photo for next one | Larger pictures

2 comments:

chaattalmazha said...

kollaaaammmm.......

Anonymous said...

Nannayirikkunu.
Your works are good.