ഇറ്റിറ്റു വീഴും...

...നീര്‍ത്തുള്ളിതന്‍ സംഗീതം ഹൃത്‌തന്ത്രികളില്‍ പടര്‍ന്ന നേരം :ആ, ഈ Rain Drop
Click photo for next one | Larger pictures

8 comments:

ബിന്ദു said...

ഉഗ്രന്‍ പടം!:)

Anonymous said...

how to typing malayalam
any software there
pls tell me

zakkir_hili@yahoo.com

Régis said...

Great macro ! This is beautiful !

Anonymous said...

vere paniyonnum elle!!!!!!!!!
malayalathe kollaatheeeeeeee!!!!!!!!!

Pramod.KM said...

അതെ.
അത്യുഗ്രന്‍ പടം:)

ambooz said...
This comment has been removed by the author.
ambooz said...

Y÷È B¯u Hjñ dñkï Y÷ª
ölsñù dñkï Akë Jáêhs DÈ dñkï

ambooz said...

thallae annan oru puli thannae .. verum puli alla oru camera pupuli