തൊട്ടു...തൊട്ടില്ല...

Click photo for next one | Larger pictures

4 comments:

Maya Cassis said...

wow!!:)

താര said...

wonderful!!!....

Anonymous said...

സൂ‍പ്പര്‍! എങ്ങിനെ ആ കുറച്ചു മാത്രെം കറുപ്പാക്കി?

seeyes said...

എല്‍ജി, ഇത് പടമെടുത്തിട്ട് കുറച്ച് അടിഭാഗം കറുത്ത നിറമടിച്ച് മറച്ചതാണ്‌.