വർണ്ണമെഴും പത്രം...

Click for next വർണ്ണമെഴും പത്രമൂഴിയിൽ വിരിച്ചിന്ന് വർണ്ണമേഘം പോൽ പരിശോഭിക്കും തരുനിര
Click photo for next one | Larger pictures

5 comments:

Kris said...

WOW...lovely colors there...

സ്വാര്‍ത്ഥന്‍ said...

സീയെസ് സത്യം പറ, എത്ര സമയമെടുത്തു ആ ഇലകളൊക്കെ അങ്ങിനെ പെയിന്റ് ചെയ്യാന്‍ !
നോക്കട്ടെ ഇവിടെ വല്ലയിടത്തും ഇതുപോലെ പെയിന്റ് ചെയ്യാന്‍ പറ്റിയ മരങളുണ്ടോന്ന്...

Reshma said...

'nothing gold can stay' :Robert Frost.
Lovely pic

Maya Cassis said...

you photos are gorgeous.i can't stop drooling.am totally addicted

sreeja said...

very nice photo!