ഫ്രഗേരിയ അനാനെസ

ഫ്രഗേരിയ അനാനെസ Fragaria ananassa സത്യത്തിൽ ഇതൊരു കള്ളപ്പഴമാണ്. ഇതിൽ കാണുന്ന കുത്തുകളാണ് ശരിക്കുള്ള പഴങ്ങൾ.
Click photo for next one | Larger pictures