മുത്തുമാ‍ല ചാർത്തിനിൽക്കും....


click for next മുത്തുമാ‍ല ചാർത്തിനിൽക്കും....
Click photo for next one | Larger pictures

5 comments:

Kris said...

the colors are simply mindblowing...well captured

യാത്രാമൊഴി said...

നിറഞ്ഞു തുളുമ്പുന്ന ഹരിതം..
അസ്സലായിരിക്കുന്നു...

സു | Su said...

wow!

Achinthya said...

ഇയ്യോ... ഇതൊക്കെ ആരാ ഇങ്ങനെ രാവിലെത്തന്നെ പോളിഷ്‌ ചെയ്തു വെച്ചെ? ആരുവാനാരുവാൻ ചെയ്തതാവോ? എന്തു ഭംഗ്യാ!!!

Maya Cassis said...

i have seen many photos on many blogs .i must tell you after coming here...YOU ARE THE BEST!!!truly