ഒരു നഗരദൃശ്യം

A view of Cleveland, OH from Lake Erie.അ, ആ, ഇ, ഈ ക്ലീവ്‌ലന്‍‌ഡ് Cleveland, Ohio
ക്ലീവ്‌ലന്‍‌ഡ് നഗരം, ഈറി തടാകത്തില്‍ നിന്നുള്ള ദൃശ്യം
Click photo for next one | Larger pictures

4 comments:

Reshma said...

Drew carey evite?

Lib-Info-Space said...

ഞാന്‍ 2002-ല്‍ അവിടെ വന്നിട്ടുണ്ട്‌.
അവിടെ ഡബ്ളിന്‍ എന്ന ചെറിയ പട്ടണത്തില്‍...
ഒരു മാസം ഉണ്ടായിരുന്നു.....

ശനിയന്‍ \OvO/ Shaniyan said...

മാഷെ, ഏതാ ക്യാമറ? ഫില്‍റ്റര്‍ ഏതാ?

seeyes said...

രേഷ്മ, ഡ്രൂ കാരി അതിവിരസം.
പഴങ്ങലം, ഡബ്ലിന്‍ പരിചയമില്ലാത്ത സ്ഥലമാണ്.
ഷനിയാ, ഇത് കാനന്‍ പവര്‍ഷോട്ട് A80 ആണ്. പോളറൈസര്‍ വച്ചെടുത്തതാണെന്നാണ് ഓര്‍മ്മ.

Sociable