അടിപൊളി സംഗീത പ്രശസ്തിനിലയം

Rock and Roll Hall of Fame, Cleveland Click for next
Click photo for next one | Larger pictures

1 comment:

viswaprabha വിശ്വപ്രഭ said...

It rocks!
തര്‍ജ്ജമയും റോക്കി!