മറഞ്ഞിരുന്നാലും...

Click on the photo to see next one. അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ഊ, ഋ, എ, ഏ, ഐ, ഒ, ഓ, ഔ, അം, അ:
Click photo for next one | Larger pictures

2 comments:

evuraan said...

ചിത്രത്തിനു താഴെ, കറുത്ത അക്ഷരങ്ങളിൽ

അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ഊ, ഋ, എ, ഏ, ഐ, ഒ, ഓ, ഔ, അം, അ:

ഐഡിയ കൊള്ളാം.

പടം മാത്രമുള്ളതു കൊണ്ട് ഇതിങ്ങിനിട്ടാൽ ഒരു സെർച്ചിലും വിട്ട് പോവുകയില്ല..

viswaprabha വിശ്വപ്രഭ said...

അ, ആ, ഇ, ഈ, ഉ, ഊ, ഋ, എ, ഏ, ഐ, ഒ, ഓ, ഔ, അം, അ:

:)

മിടുക്കന്‍! മിടുമിടുക്കന്‍!

Sociable